Učte se česky, poslouchejte a mluvte! Stojí to za to.

Learn Czech, listen and speak! It’s worth it.

Chcete se začít učit česky, nebo už se učíte, ale máte otázky a potřebujete nový impuls. Možná řešíte následující problémy…

You want to start learning Czech, or you are already learning, but you have questions and need a new impulse. You may be dealing with the following issues

Mám v lekcích málo prostoru k mluvení.

Potřebuju trénovat gramatiku.

Nejsem si jistý/á, jak fungujou háčky a čárky.

Když mluvím česky, Češi mi špatně rozumí.

 • Moje kurzy vás pomůžou se lépe domluvit.
 • Videa o písmenkách vám pomůžou pochopit, jak vyslovovat písmena s háčky a čárkami.
 • Díky on-line kurzu Starting with Czech se rychle zorientujete v pravidlech české výslovnosti a psaní.
 • V lekcích konverzace budete mluvit o aktuálních tématech. Budete pak schopni o těch věcech lépe diskutovat s českou rodinou, kamarády a kolegy.
 • Aktivity k písničkám vám otevřou dveře do českého světa a zároveň si díky melodiím zapamatujete všechno, co jste doteď zapomínali.
 • Zdarma dostanete tipy a odkazy na další materiály ke studiu češtiny.
 • Adventní kalendář – užijete si předvánoční čas s písničkami, videi a hodně se naučíte.
 • Když budete chtít něco víc vysvětlit nebo procvičit, objednáte si u mě konzultaci nebo lekce.

I have little space to talk in lessons.

I need to practice grammar.

Not sure how „háčky“ and „čárky“ work.

When I speak Czech, Czechs misunderstand me

 • My courses will help you communicate better.
 • Videos about Czech letters help you understand how to pronounce letters with hooks and dashes.
 • Thanks to the Starting with Czech online course, you will quickly become familiar with the rules of Czech pronunciation and writing.
 • In the conversation lessons, you will talk about current topics. You will then be able to discuss these things better with your Czech family, friends and colleagues.
 • Activities to songs will open the door to the Czech world for you, and at the same time, thanks to the melodies, you will remember everything you have forgotten so far.
 • You will receive free tips and links to other materials for studying Czech.
 • Advent calendar – you will enjoy the time before Christmas with songs, videos and learn a lot.
 • If you want to explain or practice something more, you can order a consultation or lessons from me.

Česká písmena a hlásky – jak se to píše a jak se to řekne
Czech letters and sounds – how to write it and how to say it

Sypaný čaj - česká diakritika může cizinci připomínat náhodné ozdoby nebo sypaný čaj

Krátká videa o českých písmenkách
Short videos about Czech letters

Pomůžu vám pochopit, že háčky a čárky nejsou náhodné ozdoby, i když můžou připomínat sypaný čaj. Naopak mají přesnou funkci a význam. Naučit se je není žádná magie.

Let me help you understand that hooks and dashes are not random embellishments, even though they may resemble loose tea. On the contrary, they have a precise function and meaning. Learning them is not magic.

Starting with Czech - online pronunciation course

Starting with Czech

Česká výslovnost a psaní pro předzačátečníky a všechny, kdo chtějí rozumět a mluvit tak, aby jim rozuměli ostatní

 • Discover Czech letters and sounds and learn how to write and pronounce them.
 • Feel comfortable in any Czech language course.
 • Pass any exam with ease.

Chci se učit česky on-line
I want to learn Czech on-line

Věra Rádyová - kurzy češtiny

Konzultace a lekce češtiny

Potřebujete poradit s konkrétním tématem? FInišujete s přípravou na zkoušku? Nebo se chcete učit dlouhodobě?

Objednejte si u mě jednorázovou konzultaci, balíček 4 nebo 10 lekcí, anebo standardní dlouhodobý kurz s pravidelným rozvrhem.

Consultations and Czech lessons

Do you need advice on a specific topic? FInishing your exam preparation? Or do you want to learn long-term?

Order a one-time consultation, a package of 4 or 10 lessons, or a standard long-term course with a regular schedule.

Česká realita konverzace

Kurz konverzace v češtině na aktuální témata

On-line lekce konverzace na aktuální a běžná témata v malé skupině. V současné době se můžete přidat ke skupině na úrovni A2-B1 v úterý v 17:15-18:15.

Nevím, co je pro mě nejlepší, prosím 30 minutovou konzultaci ZDARMA.

I don’t know what is best for me, a FREE 30 minute consultation please.