lekce konverzace na aktuální a běžná témata

Jste to vy?

Učíte se už nějakou dobu česky, ale máte málo příležitostí mluvit?
Když chcete mluvit, nejde to moc dobře?
Hledáte bezpečné prostředí na trénink mluvení?
Na jiných kurzech jste už probrali všechna “typicky česká” témata?

Co dostanete?

 • Česká realita je on-line konverzace v malé skupině už od úrovně A1
 • budete mít prostor na mluvení, použijete to, co jste se už naučili, ale taky se naučíte nová slovíčka
 • gramatiku budeme opravovat, jen když nám chyba bude hodně bránit v porozumění, nebo když budete sami chtít
 • budu pro vás připravovat aktuální témata, která se týkají běžného života v ČR
 • díky tomu se o nich budete umět bavit s českými přáteli a kolegy a pomůžou vám i v praktickém životě
 • budeme se dívat na krátká videa, poslouchat a komentovat fotografie a sem tam se naučíme nové slovo nebo frázi, které hned použijeme
 • sejdeme se on-line jednou týdně na 60 minut 

Is this you?

You have been learning Czech for some time, but you have few opportunities to speak?
When you want to talk, it doesn’t go very well?
Are you looking for a safe environment to practice speaking?
You have already covered all „typically Czech“ topics on other courses?

What can you get?

 • Czech reality is an online conversation in a small group starting from level A1
 • you will have space to speak, you will use what you have already learned, but you will also learn new words
 • we will correct the grammar only if the error will greatly hinder our understanding, or if you yourself want to
 • I will prepare for you current topics that relate to everyday life in the Czech Republic
 • thanks to this, you will be able to talk about them with Czech friends and colleagues, and they will also help you in your practical life
 • we will watch short videos, listen and comment on photos and here and there we will learn a new word or phrase that we will use immediately
 • we meet online once a week for 60 minutes

O čem mluvíme:

Teď nemáte chuť konverzovat? Nevadí, můžete zatím odebírat novinky. Třeba se vám budou líbit a přidáte se později.

Don’t you feel like talking now? No problem, you can still subscribe to the news. Maybe you’ll like them and join later.