Věra Rádyová, lektorka češtiny a francouzštiny

Konzultace, lekce a kurzy
– kompletní nabídky: termíny a ceny

Consultations, lessons and courses
– complete offer: schedule and prices

Konzultace, lekce a dlouhodobé kurzy jsou individuální a on-line. Pokud si najdete spolužáka do tandemu, dostanete oba slevu 30 %.
Konverzace Česká realita je skupinový kurz a cena platí pro 1 studenta.

Consultation, lessons and long-term courses are individual and on-line. If you find a classmate to pair with,
you both get a 30% discount. The Česká realita conversation course is a group course and the price applies to one student.

Čeština – konverzace a výslovnost
Czech – conversation and pronunciation

Praha, čeština, konverzace

Česká realita

konverzace Česká realita240 Kč/osoba/60 min
při min. počtu 2 osob, pro jednoho 240 Kč/45 min, max. 4 studenti

Starting with Czech - online pronunciation course

Starting with Czech

Pronunciation video course with support for pre-beginners, beginners and all who the need to understand and be understood better

Individuální lekce
Individual lessons

Uvedené ceny platí pro 1 osobu v individuálním kurzu. Při výuce ve dvojici dostane každý student slevu 30 %.

The listed prices are valid for 1 person in an individual course. When teaching in pairs, each student receives a 30% discount.

Dlouhodobé kurzy

délka min. 6 měsíců
cena podle délky a frekvence lekcí

45 min

1x týdně: 415 Kč
2x týdně: 375 Kč
3x týdně a víc: od 330 Kč

60 min
1x týdně: 550 Kč
2x týdně: 500 Kč
3x týdně a víc: od 440 Kč

Cena za lekce 3x týdně a víc je podle termínu a specializace.
Lekce jsou pondělí – pátek.

Balíčky

termíny po domluvě

4 x 45 min: 1800 Kč
Lekce je nutno vybrat během 4 týdnů od zakoupení.

10 x 45 min: 4300 Kč
Lekce je nutno vybrat během 3 měsíců od zakoupení.

Jednorázové konzultace

termíny po domluvě

víkend: příplatek 20 %

od 350 Kč / 30 min

Long-term courses

length min. 6 months
price according to length and frequency of lessons

45 minutes
1x/week: CZK 415
2x/week: 375 CZK
3x/week and more: from CZK 330

60 minutes
1x/week: CZK 550
2x/week: 500 CZK
3x/week and more: from 440 CZK

The price for lessons 3 times a week or more depends on the date and specialization.
Lessons are Monday – Friday.

Packages

dates by appointment

4 x 45 min: 1800 CZK
Lessons must be used up
within 4 weeks of purchase.

10 x 45 min: 4300 CZK
Lessons must be used up
within 3 months of purchase.

One-time consultations

dates by appointment

weekend: 20% surcharge

from 350 CZK / 30 min

Když nemůžete na lekci

Potřebujete lekci přesunout nebo zrušit?

V případě, že nemůžete přijít na lekci, oznamte mi to do 20:00 den před lekcí. Lekci nahradíme v jiném termínu a platíte jen náhradní lekci.

Při pozdějším zrušení se lekce platí, jako kdyby normálně proběhla a dostanete samostatnou práci, kterou vám opravím.
Tato podmínka platí i pro náhradní lekce.

Když budu muset lekci zrušit já, informuji Vás co nejdřív a lekci nahradíme v jiném termínu. Když ji zruším později než ve 20:00 předchozího dne, máte další lekci zdarma.
   
Je možné úplně zrušit max. 1 lekci za měsíc
(při frekvenci 2x týdně.)

Do you need to reschedule or cancel a lesson?

In case you cannot come to the lesson, please let me know by 20:00 the day before the lesson.
We will substitute the lesson on another date and you pay only the substitution lesson.

If you cancel later, the lesson is paid as if it had taken place normally and you will receive a separate work that I will correct for you.
This condition also applies to substitute lessons.

If I have to cancel the lesson, I will inform you as soon as possible, and we will substitute it on another date. If I cancel it later than 20:00 the previous day, you get the next lesson for free.

It is possible to completely cancel a maximum of 1 lesson per month (with a frequency of 2x per week.)

Jak zaplatíte? How to pay?

Když se domluvíme na lekcích, můžeme začít. Co u mě platíte předem a co zpětně a jakým způsobem?

When we agree on the lessons, we can start. What do you pay in advance and what in retrospect and in what way?

Jak?

Máte účet v ČR? – Platíte převodem.
Nemáte účet v ČR? Platíte přes Stripe.

Dostanete e-mailem fakturu.

Před lekcí

balíček 4x 45 min
balíček 10 x 45 min
první 4 lekce konverzace Česká realita

Kdy?
nepozději ve 20:00 den před první lekcí

Po lekci

konzultace
dlouhodobé kurzy

Kdy?
zvlášť hned po každé lekci, nebo
dohromady 1x za měsíc podle data na faktuře

How?

Do you have an account in the Czech Republic? – You pay by transfer.

Don’t have an account in the Czech Republic? You pay via Stripe.

You will receive an invoice by e-mail.

Before the lesson

package 4x 45 min
package 10 x 45 min
first 4 conversation lessons Česká realita

When?
no later than at 20:00 the day before the first lesson

After the lesson

consultation
long term courses

When?
separately right after each lesson or
together 1x per month according to the date on the invoice

Zdarma
Free

30 min konzultace

Chcete balíček nebo dlouhodobý kurz, ale…

nevíte přesně, který typ kurz bude pro vás ideální,

chcete mě víc poznat,

chcete zjistit úroveň znalostí.

On-line aktivity

Můžete využít moje :

volně dostupné on-line aktivity na Wordwall, LearningApps – gramatika, slovíčka, fráze pro různé úrovně
čeština i francouzština)

on-line aktivity k písničkám

Videa

Pro mluvčí slovanských jazyků jsem připravila krátká videa o českých písmenkách a hláskách.

Dál mě můžete sledovat na FB a LI.

Adventní kalendář

Každý student, který si v uplynulém roce objednal a zaplatil mé kurzy, ode mě před Vánoci dostane přístup do on-line adventního kalendáře s češtinou, českými zvyky a hudbou.

30 min consultation

You want a package or a long-term course, but…

you don’t know exactly which type of course will be ideal for you,

you want to know me more,

you want to find out the level of knowledge.

On-line activities

You can use my :

free online activities on Wordwall, LearningApps – grammar, vocabulary, phrases for different levels
(Czech and French)

online activities for Czech and French songs

Videos

I have prepared short videos about Czech letters and sounds for speakers of Slavic languages.

You can also follow me on FB and LI.

Advent calendar

Before Christmas, every student who ordered and paid for my courses will receive access to an online advent calendar with Czech language, Czech customs and music.

Kontaktujte mě!
Contact me!

Věra Rádyová - lektorka češtiny a francouzštiny, nabídky a ceník

Vyplňte prosím kontaktní formulář, kde uvedete typ lekcí, na který se těšíte.  Budu vás kontaktovat, abychom se domluvili na úvodní konzultaci zdarma. Máte-li jakékoliv dotazy, napište mi je do zprávy ve formuláři. Určitě vám odpovím. Nezapomeňte dole kliknout na červené tlačítko Odeslat.

Please fill out the contact form where you indicate the type of lessons you are looking forward to. I will contact you to arrange a free initial consultation. If you have any questions, write them to me in the message (Zpráva) in the form. I will definitely answer you. Don’t forget to click the red Submit (Odeslat) button below.

Jméno
Příjmení
E-mail
Zpráva
Formulář byl úspěšně odeslán!
Při odesílání formuláře došlo k chybě. Zkontrolujte prosím znovu všechna pole formuláře. An error occurred while submitting the form. Please check all form fields again.